דער פראטעין פון מייאגלאבעלין וואס איז דער ערשטער פראטעין דורכגעפירט צו ווערן אין אןרענטגען מאשין.

פראטעין איז אן ארגאנישע פארבינדונג געמאכט פון הונדערטער ביז צענדליגער טויזנטער אמינא עסידס אויסגעשטעלט אין א פארבינדענע לאנגע צאמגעדרייטע קייט פון שטריק.

דאס דינט אלס די וויכטיגסטע סובסטאנץ פאר אלע לעבעדיגע ארגאניזמען; עס געפינט זיך אין יעדער צעל, און אין יעדער ארגענעלע פון דעם צעל.