פראטעין איז אן ארגאנישע פארבינדונג געמאכט פון הונדערטער ביז צענדליגער טויזנטער אמינאזייערסן אויסגעשטעלט אין א פארבינדענע לאנגע צאמגעדרייטע קייט פון שטריק.

דער פראטעין פון מייאגלאבעלין וואס איז דער ערשטער פראטעין דורכגעפירט צו ווערן אין אןרענטגען מאשין.

דאס דינט אלס די וויכטיגסטע סובסטאנץ פאר אלע לעבעדיגע ארגאניזמען; עס געפינט זיך אין יעדער צעל, און אין יעדער ארגענעלע פון דעם צעל.