פענסטער איז א לאך אין א וואנט וואס מען לייגט דארטן א גלאז אדער פלאסטיק צו עפנען ווען מען ברויך לופט פון דערויסען אדער סתם פאר שיינקייט אדער פאר זון און ליכטיגקייט שיין זאל אריינקומען אין שטוב דורך די דורכזיכטיגקייט פון גלאז.

א גלאזיקע פענסטער

מען לייגט שטאָרעס פאר צומאכן. (אױך הײסט דאָס אַ "פֿאָרהאַנג")

א גרויסע פענסטער ווערט אפט געמאכט מיט א בויגן כדי צו קענען טראגן א גרויסן לאסט.

אידישקייט

רעדאַקטירן

א שול איז מהודר זאל האבן 12 פענסטער.