פױלבױם איז אַ מין בוים וואס וואקסט ביז 6-8 מעטער הויך, מיט א גרא-ברוין קארע. סיי די קאָרע פונעם פױלבױם און סיי די יאגדעס פאַראורזאַכן שילשול, און מען פלעג ניצן זיי אַלס מעדיצינישער לאַקסאַנט. היינט ווערט דאס נישט געניצט צוליב זיין גיפטיקייט.

בלעטער און יאגדעס
Rhamnus cathartica