פאקט איז א זיכערע סטאטוס פון א געשעעניש, אדער אן ארויסזאג וואס קען ווערן פעסטגעשטעלט דורך און לויט אן אנגענומענער עטאביליריטער סטאנדארד פון עוואליואציע.

דער פונקטליכע דעפעניציע פון פאקט ווענדט זיך אין איר קאנטעקסט, אקעדעמישער דיסציפלין און נארמאטיווער פרינציפ.