א פּאָני איז א קליינער סארט פערד. פּאָניס פלעג מען ניצן ווי ארבעטס פערד.

א שעטלאַנד פּאָני