פאנטאזיע איז אנדערשט ווי רעאליטעט, צוליב דעם וואס פאנטאזיעס קען זיין בלויז ריין כל כולו גליק און גוט.

אויב קומט דאס ווירקליך אַריין אין רעאליטעט פארלירט דאס די געשמאק.