דער טערמין פֿאָלקלאָר מיינט לעגענדעס, טראַדיציעס, מנהגים, גלויבנס און נאך פֿון פֿאָלק. דער טייל פֿון דער וויסענשאַפֿט וואָס בעשעפֿטיגט זיך מיט פֿאָלקלאָר הייסט פֿאָלקלאָריסטיק.

די וויכטיגסטע זאַמלונגען פֿון ייִדישער פֿאָלקלאָר רעדאַקטירן

פֿאָלקסלידער רעדאַקטירן

  • לודוויג שטראוס. (Ludwig Strauss, Ostjüdische Liebeslieder: Übertragungen jidischer Volksdichtung, Welt-Verlag: Berlin, 1920). בערלין, 1920.
  • 100 נייע פאלקס-לידער געזונגען פון: נ. ווינאגראדאוו, משה רודינאוו, רות לעוויאש, ז. זעליגפעלד און מ. קיפניס, ש. דאלדפארב: ווארשע, 1925.


סגולות און רפואות רעדאַקטירן