ספאליש קען זיין א פאָר־ אדער הינטער־צימער צו א גרעסערן שטוב אדער בית המדרש. די גמרא רופט דאס אן פרוזדור.

אז מערערע אידן דארפן א ברעטל צו מוסף, מאכט מען נאך א מנין אין פאליש.