ערווה ביי מענער איז דאס די מילה ביי פרויען איז דאס יעדע שטיקל פלייש וואס איז אויפגעדעקט שלא כמנהג.