די עקאנאמיע איז די סיסטעם פון פראדוקציע, האנדלען, פארטיילונג, און פארניץ פון סחורה און דינסטן פון א לאנד.

דאס ווארט "עקאנאמיע" שטאמט פון גריכיש οἰκονομία "הויזגעזינד פארוואלטונג".

אין א מארק־באזירט עקאנאמיע, טוט מען פראדוצירן גוטער און דינסטן לויט די פארזארג און נאכפרעג צווישן מענטשן, אן שטערן.