ענ קע ווע דע איז דער פארגייער פון דעם טרויעריג בארימטן ארגאניזאצע קע גע בע