ספארט

א סארט פיזישע אקטיוויטעט

ספּאָרט מיינט אטלעטישע אקטיוויטעטע באוועגענישען מיטן קערפער אין וואס מען קאנקורירט, ווי למשל טעניס אדער פוטבאל, אדער שפילעריי אויף באזונדערע צילן. טייל ספארטן שפילט מען אינעווייניג, טייל שפילט מען אינדרויסן.

מכּבי ווילנע

אפטמאל ווערט ספארט געשפילט אין א סטאדיום וואו מענטשן קומען באקוקן.