סאפיע איז א פוילישער נאמען פאר זייערע גויטעס.

ביי אידישע שטיבער אין די היינטיגע פרומע אידישע געגענטער איז דער נאמען זייער פאפולער צוליב דעם וואס זיי העלפן רייניגען די הייזער פאר שבת און יום טוב.

אסאך אידן זענען לא עלינו אויסבאהאלטן געווארן אלס פיצקילע מיידלעך ביי די שכנים ביים האלאקויסט און די סאפיס זענען פון די אידישע קינדער.