סאָלאַר ענערגיע אדער זון ענערגיע איז עלעקטרישער ענערגיע פארוואנדלט פון ליכט פון דער זון דורך זאלאר פאנעלן אדער פֿאטאוואלטייק מאדול – א מאנטאזש פון זון צעלן. סאָלאַר ענערגיע איז שטארק ניצלעך וואו ס'איז נישט דא קיין עלעקטרישע קאבעלן, צו ביישפיל לעבן שאסייען.

א זונפאנעל פון BP אויף א בריק איבער אן אויטאסטראד

זון פאנעלן איז היינט צו טאג'ס איינס פון די מערסט אויפגעכאפט אופנים צו שאפן ענערגיע אויף צוויי פראנטן, ווי עס ווערט אנגערופן אלטערנאטיווע ענערגיע:

  1. אראפ צו ברענגען די פרייז, ווייל זון איז דאך דא גענוג
  2. ווייל דאס שאדט די ווייניגסטע פאר דער אטמאספערע