ען קא ווע דע

(אַריבערגעפֿירט פון נ ק וו ד)

ענ קע ווע דע איז דער פארגייער פון דעם טרויעריג בארימטן ארגאניזאצע קע גע בע