נירן איבערפלאנץ (Kidney Transplant) איז אן אפעראציע פראצעדור צו אריינפלאנצן א ניר פון א געזונטער פערזאן אין א מענטש וואס זיינע/אירע נירן פינקצונירן נישט.