לשון זכר אדער מאסקולין פאר גראמאטיק פעלט זיך אויס צו וויסן די דינים און וואס זענען לשון זכר.