מעט דעימאן איז א אינגער אקטיאר און פראדצורער פון אייגענע פילמען.

מעט דעימאן.

ווען ער איז אלט געוען בלויז 2 יאר האבן זיך זיינע עלטערן געגט און ער איז געווארן אויפגעצויגן און איין עלטערן שטוב.

ביי די 16 יאר האט ער שוין אנגעהויבן שפילן אלס אקטיאר מיט זיין שכן בען עפלעק.