מיינט איר טראדיציע?

מסורה איז די לערע וויאזוי מען ליינט די תורה, די ניגון און טראפן און טעמי המקרא.