מנחה עריע איז א פלאץ אין ניו יארק וואס איז אוועק געשטעלט צו דאווענען דארטן זומער מנחה-מעריב אויפן וועג צו די קאנטריס, עס איז געשאפן געווארן אין די 90ער יארן דורכן וועטעראן עסקן הרב חיים ברוך גלאק, ווי עס ווערט פארוואנדלט אין א ביהמ"ד ווי עס דאווענען לויט געוויסע שאצונגען אריבער 10,000 אידן יעדן דאנערשטאג אויף דער נאכט דורכאויס דעם זומער סעזאן, עס דאווענען דארטן אלס סארטן אידן, פון די מערסט מארדערנסטע ביז די פרומסטע.