א מינוט איז א זעכציגסטעל פון א שעה.

  • מען ניצט דאס אין צייט ווען מען וויל זאגן וויפל איז דער זייגער, דאן מיינט דאס א זעכציגסטעל פון א שטונדע, און האט אין זיך זעכציג סעקונדעס.
  • מען ניצט דאס אין מעסטן לאנד דאן מיינט דאס א זעכציגסטעל פון א גראד, און האט אין זיך זעכציג סעקונדעס.