מיליאנער איינער וואס האט אין זיין באזיץ מער ווי א מיליאן דאלאר.