די פאלגנדע מוסטערן זענען הילף־מוסטערן פאר {{Coord}}. מען ניצט זיי נישט אין ארטיקלען.

נאמען פונקציאן
{{Coord/display/inline}} ווײַזט קאארדינאטן אין טעקסט
{{Coord/display/inline,title}} ווײַזט קאארדינאטן אין טעקסט און אויך אין דער הייך
{{Coord/display/title}} ווײַזט קאארדינאטן אין דער הייך (נארמאל אויבן לינקס)
{{Coord/link}} generates microformats and link to GeoHack
{{Coord/input/dec}} לייענט קאארדינאטן אין דעציאמלע גראדן {{coord|12|-12}}
{{Coord/input/d}} לייענט קאארדינאטן אין דעציאמלע גראדן מיט ריכטונג בוכשטאבן {{coord|12|N|12|W}}
{{Coord/input/dm}} לייענט קאארדינאטן אין גראדן/מינוטן פארמאט {{coord|12|12|N|12|12|W}}
{{Coord/input/dms}} לייענט קאארדינאטן אין גראדן/מינוטן/סעקונדן פארמאט {{coord|12|12|12|N|12|12|12|W}}
{{Coord/input/ERROR}} generates error message if the inputs do not match any of the above formats
{{Coord/input/error2}} generates error message for range checks and such
{{Coord/input/nolat}} generates error message for missing latitude
{{Coord/negzeropad}} pads a positive number with trailing zeroes until it matches the precision of a negative number
{{Coord/prec dec}} selects a format for converting decimal degrees, based on the precision of the inputs