פריערדיקער:
{{{די געוועזן}}}
{{{רשימה}}} קומענדיקער:
{{{די קומענדיק}}}