די נייטראלקייט פון דעם ארטיקל אדער אפטייל, איז אין מחלוקת.
ביטע קוקט אריין אין איר דעם שמועס בלאט.