ה'תשפ"ד


גיט א יאר אין ציפֿערן, דער מוסטער וועט צוריקגעבן דאס יאר אין יידישע אותיות . למשל, 5784 וועט געבן ה'תשפ"ד.

גרייך פון דערלויבטע נומערן איז 1 - 9999.