מארך ביין איז דער ווייכער טישו אינמיטן פון די ביין, דארטן וואקסן און ווערן פרודוצירט רוב בלוט צעלן פון די קערפער.

פון גרעי'ס אנאטאמיע אילוסטראציע פון בלוט צעלן אין דעם מארך.


יידישע קיךרעדאַקטירן

מען לייגט א מארך ביין פון אן אקס אין דעם טשאלנט פאר שבת צו מאכן טעם און פעטנס.