מאיר ווערטהיימער

Mayer vertheimer.GIF

מאיר ווערטהיימער איז דער פארזיצר פון המספיק, איינע פון די ווערטהיימער משפחה וואס זענען כלל טוער. חיים שלמה ווערטהיימער, מענדל ווערטהיימער און משה יוסל ווערטהיימער, פלימעניק ר' משה יצחק ווערטהיימער, און אזוי ווייטער.