מאזשיארן

בירגערס אָדער רעזידאַנץ פון אונגארן

די מאזשיארן זענען א פאלק וואס מאכט אויס דאס מערהייט, פון דעם אונגארישן פאלק, דאס פאלק איז נישט אייראפעיש, פון ווי זיי זענען יא, איז נישט קלאר, דאס איז אמאל זיכער, אז עס איז אן אזיאטיש פאלק, און ווען זיי זענען געקומען קיין אייראפע, אומגעפער פופצן הונדערט יאר צוריק, האבן זיי זיך פאראייניקט מיט אנדערע קלענערע פעלקער, ווי היינער, טאטערן, און צוזאמען אויפגעשטעלט די אלטע אונגארישע אימפעריע.