לעקוואר איז וואס מ'שמירט ארויף אויפן ברויט, פאר אפעטיט, אזויווי פוטער, און עס ווערט געמאכט פון זיסע פרוכטן.

אויך איז פארהאנען מארמעלאדע אדער דזשעלי און איינגעמאכטס קאמפאוט, וואס ווערט געמאכט ענליך.

דאס ווערט געמאכט דורכן ווערן פארגליווערט, און דערפון מאכט מען אויך ליקעריש און דזשעלאו.