הדרגה'דיגער פראבלעם, וואס ציט זיך א לאנגע צייט און ווערט נישט בעסער.

עמיצער וואס ליידט אויף די עפססטין באר אדער מאנא ווירוס, וואס קען זיך שלעפן יאר, און מ'קריכט נישט ארויס דערפון, רופט מען ער ליידט פון כראנישע פראבלעמען, ווייל דאס ציט זיך און ציט זיך, און מ'זעט זיך נישט ארויסדערפון.

דאס זעלבע איז מיט כראנישע רוקן ווייטאג, וואס דער סוף דערצו נעמט קיין עק נישט.