כבתה איז א סוגיא איבער דער מצוה פון צינדן חנוכה ליכט, איז דא א קלער צו נאכדעם וואס מען האט שוין אנגעצינדן די ליכט און די ליכט האבן זיך אויסגעלאשן אין דער ערשטער האלבער שעה וואס די ליכט ברענען, צי מען האט א פליכט עס נאכאמאל אנצוצינדן.