ירושה איז אייגענטום אדער אסאך מאל באצויגן צו מידות און סיי וואסערע זאך וואס גייט אריבער פון איינער וואס שטארבט צו זיין יורש.