יידישע ווערק איז א נייע געשאפענע בלאג, וואס איז געווידמעט געווארן מיט'ן איינעם ציל צוזאמצוברענגען פון ארום און ארום דעם וועב אלע ידישע ווערק מיט ווערדע, צו זאל דאס זיין קונסט, ווי פאעזיע, לידער, אדער סתם אויסגעארבעטע פראזע ווערק, פון גרויסע יידישע שרייבער

יידישע ווערק בלאג