טרוקעניש איז ווען עס פאלט צו ווינציג רעגן און א געוויסער ארט אויף א לאנגער וויילע, וואס טוט שאדן מאכן די פלאנצן אין געוויקסן, וואס ברויך די פייכטקייט פון רעגן.

פעלדער, אין וויקטאריע, אויסטראליע, וואס ליידן פון טרוקעניש