אין אינטערנאציאנאלן פאליטיק, איז א טעריטאריע א געאגראפישער שטח וואס איז נישט סואווערען נאר קומעט אונטער דער הערשאפט פון אן אנדער מדינה. למשל, פארטא ריקא איז א טעריטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן.