צו מיינט איר טיש (חסידות)?

Kitchen table.jpg

א טיש ווערט באנוצט צום עסן, לערנען, שטודירן, ארבעטען.

ווערט גלייכצייטיג באנוצט צו זאגן: האסט עפעס געברענגט צום טיש, מיינענדיג: ס'איז דא פון וואס צו רעדן.