טויש באדייט א זאך וואס איז גענדערט געווארן פון איר פאריגע צורה