דריימאמענט איז די קראפט וואס מאכט אן אביעקט זיך דרייען.

פארהעלטעניש צווישן קראפט (F), דריימאמענט (τ), און מאמענטום וועקטארן (p און L) אין א ראטירנדיגער סיסטעם.