חשק איז א פיסיכלאגישער טערמין פון וועלן טאן א זאך.