חלקה ווערט אנגערופן א פלאץ אין א בית החיים

עס ווערט באנוצט אויף צוויי אופנים, א געוויסער קרייז האט א אפטיילונג/חלקה אינערהאלב א גרויסן בית החיים.

אזוי אויך קויפט יעדער מענטש פאר זיך אן ארט/חלקה ווי ער ווערט באערדיגט אינערהאלב א קליינער און/אדער אפטיילונג פון א גרויסן בית החיים.