זשאוס פאר זשיסעס (אידן פאר יושקא) איז די גרעסטע קריסטליכע מיסיאנערן גרופע וואס זייער ציל איז איבערצורעדן דוקא אידן צו ווערן קריסטן.

זיי זענען הויפט קווארטירט אין סאן פראנציסקא און זיי זאגן אז זיי שטאמען פון אידן.