זייף איז געמאכט צו רייניגגן.

וויפל מאל מען שטונקט און מען איז שמוציג קומט דער זייף און וואשט אוועק די שלעכטע גערוך און איך ווער צוריק פריש און שמעק געשמאק. .