אין פאנעטיק, איז א וואקאל א קלאנג אין דער רעדענדיגער שפראך וואס מען שאפט מיט דעם אפענעם וואקאלטראקט.

אין אייראפעישער שפראכן ניצט מען אותיות צו שרייבן וואקאלן. אויך אין יידיש ניצט מען די פאלגנדע אלס וואקאלן: א, ו, וי, י, יי, ע.

עס זיינען פאראן 5 וואקאלן (קלאנגען) אין דער העברעישער שפראך ווי אין די ווייטערדיקע טאבעלע. אלע אנדערע וואקאלן וואס זיינען נישט אינעם ווייטערדיקע טאבעלע, זיינען נישט וואקאלן.

די קלאנגען ווערט געצייכנט מיט נקודות.

א טאבעלע פון די העברעישע וואקאלן
קלאנג תנועה גדולה תנועה קטנה
A אָ - קמץ אַ - פתח
E אֵ - צירי אֶ - סגול
I אִי - חיריק מלא אִי - חיריק חסר
O אוּ חולם מלא אָ - קמץ קטן
אׁ - חלם חסר
U אוּ - שורוק א - קבוץ

זעט אויך

רעדאַקטירן