הרב איז א טיטל פאר עמיצן וואס קען אסאך לערנען אדער איז א רבישע אייניקל.