הינריכטונג מיינט טויטן דורך א שטראף פאר א הארבער פארברעך ווי פארראט אדער מארד. דאס טויטן קען זיין דורך הענגען אויף א שטריק אדער שיסן אדער סיי וואסערע אנדערע טויט.