דירה געלט מוז מע צאָלן װען מע װאױנט אין אַ דירה פון אַן אַנדער פּאַרשױן.