דיסקרימינאציע

דיסקירמינאציע איז אז מען באקריוועט אנדערע.