דיסקירמינאציע איז אז מען באקריוועט אנדערע.

דיסקרימינאציע