גרינער פעפער איז אַ געװירץ װאָס איז געמאכט פון די נישט צײטיגע בערעלעך פון דער פעפער פלאַנץ (Piper nigrum).