א גראזשניידער קען מיינען א מאשין וואס שנייד גראז, א מענטש וואס שנייד גראז ווערט אויכט אנגערופן א גראזשניידער,

א פארגעשריטנער גראזשניידער